logo

Felnőttképzési Engedélyszám: E/2023/000021
Felnőttképzési Nyilvántartási szám: B/2020/001616

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
KAJTÁR & KAJTÁR ’21 KÉPZÉSI ÉS TANÁCSADÓ KFT.

TARTALOM

I. Vonatkozó jogszabályok
II. Definíciók
III. Az adatok minősége és a személyes adatokra vonatkozó követelmények
IV. Az érintetteket védő garanciák
V. Adatbiztonság
VI. A Kajtár & Kajtár ’21 Képzési és Tanácsadó Kft. adatkezelési irányelvei
VII. Jelen adatvédelmi nyilatkozat hatálya

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

I. Vonatkozó jogszabályok
Alaptörvény
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
A Kajtár & Kajtár ’21 Képzési és Tanácsadó Kft. adatvédelmi vállalásait Magyarország jogának megfelelően teszi meg.

II. Definíciók
Személyes adat:
Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
Érintett:
Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
Adatkezelő:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Jelen esetben adatkezelő alatt a Kajtár & Kajtár ’21 Képzési és Tanácsadó Kft. értendő.
Adatfeldolgozó:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi. Jelen esetben adatfeldolgozó alatt a Kajtár & Kajtár ’21 Képzési és Tanácsadó Kft. értendő.
Hatóság: 2011. évi CXII. törvényben meghatározott Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

III. Az adatok minősége és a személyes adatokra vonatkozó követelmények
A Kajtár & Kajtár ’21 Képzési és Tanácsadó Kft. az adatok kezelése során az alábbi követelményeknek megfelelően jár el:
a) az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;
b) az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;
c) az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;
d) az adatoknak pontosaknak és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük;
e) az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé;
f) nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt. Ez vonatkozik a büntető ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is;
g) megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.
h) megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.
IV. Az érintetteket védő garanciák
Mindenkinek joga van arra, hogy
a) tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről;
b) ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák;
c) indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse vagy töröltethesse a lehető legegyszeruőbben és leggyorsabban megvalósítható módon;
d) jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett, jogainak megsértése esetén a bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.
V. Adatbiztonság
Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

VI. A Kajtár & Kajtár ’21 Képzési és Tanácsadó Kft. adatkezelési irányelvei
A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján Ön a Kajtár & Kajtár ’21 Képzési és Tanácsadó Kft. internetes oldalain történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a Kajtár & Kajtár ’21 Képzési és Tanácsadó Kft. az Ön adatait szolgáltatásai muőködtetéséhez, fejlesztéséhez, valamint saját célú kutatás illetve statisztika készítéséhez felhasználja. A Kajtár & Kajtár ’21 Képzési és Tanácsadó Kft. szükség szerint elvégzendő szerkesztési munkálatok, piackutatás, közvetlen üzletszerzés, vagy reklámküldés érdekében a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett felhasználhatja a regisztrált felhasználók adatait.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatközlés önkéntes, Ön bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni a 1154 Budapest, Bánkút u. 40. címre vagy az training@kajtar.eu címre küldött levélben. Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk.
A Kajtár & Kajtár ’21 Képzési és Tanácsadó Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
Amennyiben az adatkezelő a kutatásának/projektjének eredményeit közzé kívánja tenni, harmadik személyekkel kívánja közölni, úgy azt csak a személyes adatokat megváltoztatva, azokat azonosításra alkalmatlan formában jelenítheti csak meg.
Az adatokat az adatkezelő az adatok bekérésétől számított 1 évig tárolja, nem hozza nyilvánosságra, nem közli azt illetéktelen személyekkel és gondoskodik azok törvény szerinti védelméről.
VII. Jelen adatvédelmi nyilatkozat hatálya
Jelen nyilatkozat hatálya kiterjed az adatkezelőre – beleértve annak valamennyi alkalmazottját -, és valamennyi olyan adatra, amelyet az adatkezelő tevékenysége során megszerzett és kezelt.
Jelen nyilatkozat 2013.12.10. napján lép hatályba és visszavonásáig alkalmazandó.

Extrém
vezetőfejlesztés!
KILL - HOUSE Programme
– a Komoly játék”

compass